ចម្ងាយ
 • 10 ឆ្មេរសមុទ្រ (មែត្រ):  10m
 • 1 ចំណតរថភ្លើង (ម៉ែត្រ):  1m
 • 1 ចំណតឡានក្រុង (ម៉ែត្រ):  1m
 • 1 ឱសថស្ថាន (ម៉ែត្រ):  1m
 • 1 ហាងនំ (ម៉ែត្រ):  1m
 • 1 ភោជនីយដ្ឋាន (ម៉ែត្រ):  1m
 • 22 ហាងកាហ្វេ (ម៉ែត្រ):  22m
 • សាលារៀន(មែត្រ):  90មែត្រ
 • មន្ទីពេទ្យ(មែត្រ):  80មែត្រ
 • ម៉ាត(មែត្រ):  80មែត្រ
 • ផ្សារ(មែត្រ):  250មែត្រ
Image gallery
FACEBOOK COMMENTS

Sponsor